Přeskočit na hlavní obsah

Nové VOP s účinností od 17.08.2020Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro, poskytování služby profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele ( dále jen „vyhláška o profilu zadavatele“) a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška o elektronických nástrojích“) a  pro poskytování služby dynamických dokumentů pro přípravu řízení ve smyslu ZZVZ.

 

 

1.     Předmět obchodních podmínek a vysvětlení některých pojmů

 

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „podmínky“) upravují podmínky pro poskytování služby spočívající v:  

1.1.1.       poskytování profilu zadavatele ve smyslu ZZVZ a dle vyhlášky vyhláška o profilu zadavatele, příjem elektronických nabídek a funkcionalitu elektronického nástroje ve smyslu vyhláška o elektronických nástrojích a pronájem úložného datového prostoru (dále společně jen „služba profil zadavatele“)

1.1.2.       Poskytování prostředí pro podání nabídek ve smyslu vyhlášky o elektronických nástrojích (dále jen služba „e-zakazky.cz“)

1.1.3.       poskytování webové aplikace sloužící pro přípravu dokumentů (dále též „výsledných dokumentů“) prostřednictvím vzorů předkládaných poskytovatelem (dále jen „dynamické dokumenty“), které slouží zadavateli v procesu zadávaní veřejné zakázky jak v režimu ZVZ, tak i mimo režim ZVZ (dále jen „služba ZADAVATEL.CZ“)

(společně také jako „služba“ nebo „služby“) společností OTIDEA CZ s.r.o., se sídlem
Karlínské náměstí 235/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 05844428 (dále jen „poskytovatel“) prostřednictvím internetových stránek webové aplikace 
www.zadavatel.cz  www.e-zakazky.cz (dále jen „portál“)

1.2.         Dynamickým dokumentem je chápán vzorový návrh dokumentu, který má v úmyslu objednatel či též uživatel upravit či požádat o jeho upravení poskytovatele dle svých požadavků a který slouží pro přípravu finální podoby dokumentu a pro doplnění informací ze strany uživatele. 

1.3.         Dokument nebo též výsledný dokument je finální podoba dynamického dokumentu po doplnění a úpravách uživatele. 

1.4.         Založením nové zakázky se rozumí kliknutí na položku menu nová zakázka a zahájení vyplnění karty nové zakázky ve webové aplikaci na adrese www.zadavatel.cz.

1.5.         Poradenstvím se rozumí oslovení zaměstnanců poskytovatele či jeho partnerů za účelem pomoci při přípravě dynamických dokumentů, jejich úpravě či vyplnění.

1.6.         Objednávkou uživatele se rozumí objednání či doobjednání doby využití dynamických dokumentů či objednání kreditu. 

1.7.         Kreditem se rozumí vložení finančních prostředků na kreditní účet uživatele, ze kterého bude možné čerpat pořizování jednotlivých služeb poskytovaných poskytovatelem. Jestliže bude mít uživatel uloženu dostatečnou výši kreditu, bude se pořizovaná služba hradit automaticky z tohoto kreditu. Jestliže bude uživatel preferovat platbu fakturou na místo kreditu, musí si tuto možnost zvolit, případně je možné kombinovat oba způsoby platby.

1.8.         Uživatelským účtem se rozumí registrace celé organizace včetně jejích jednotlivých pověřených pracovníků.

1.9.         Profilem zadavatele se rozumí adresa elektronického nástroje v síti internet, kterou zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a která umožňuje dálkový přístup.

1.10.       Elektronickým podáním nabídky se rozumí funkcionalita, která umožňuje podání a příjem nabídek v elektronické podobě v souladu s vyhláškou o elektronických nástrojích.

1.11.       Uživatelem se rozumí osoba, která provedla registraci, jako uživatel Portálu do databáze uživatelů Portálu, tj. osobu, která si zřídila uživatelský účet v Portálu.

1.12.       Dodavatelem se rozumí Uživatel, který si při registraci zvolil možnost zaregistrovat se, jako Dodavatel.

1.13.       Zadavatelem se rozumí Uživatel, který si při registraci zvolil možnost zaregistrovat se, jako Zadavatel.

1.14.       Anonymním webovým návštěvníkem / uživatelem se rozumí nepřihlášený dodavatel nebo zadavatel, který prohlíží informace uveřejněné na portále.

1.15.       Objednatelem se rozumí registrovaný uživatel využívající zpoplatněné služby poskytovatele.

1.16.       Poplatkem se rozumí úhrada služby spočívající v poskytnutí úložné kapacity dle aktuálně platného ceníku.

 

2.     Poskytovaná služba 

2.1.         Uživatel, který má v úmyslu využít službu či služby dle čl. 1.1 těchto podmínek, je povinen provést registraci na webových stránkách www.zadavatel.cz v případě, že se bude registrovat, jako Zadavatel nebo na webových stránkách www.e-zakazky.cz v případě, že se bude registrovat, jako Dodavatel.

2.2.         Předpokladem pro registraci a vytvoření účtu uživatele je vyplnění registračního formuláře a ověření identity registrovaného subjektu.

2.3.         V registračním formuláři uvede uživatel mimo jiné následující identifikační údaje:

2.3.1.         Právnická osoba uvede zejména obchodní firmu nebo název a IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby.

2.3.2.         Podnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení a IČ.

2.3.3.         E-mail, který bude nadále sloužit jako přihlašovací jméno a na který budou zaslány přihlašovací údaje, společně s telefonním číslem kontaktní osoby.

Uživatel v registračním formuláři rovněž uvede kontaktní osobu, s níž bude poskytovatel v souvislosti s poskytovanou službou jednat společně s jeho telefonním číslem.

2.4.         Poskytnutím služby se pak rozumí přihlášení se k účtu objednatele na internetových stránkách www.zadavatel.cz v případě Zadavatele a na internetových stránkách www.e-zakazky.cz v případě Dodavatele (tj. zadáním přihlašovacího jména a hesla na výše uvedené internetové adrese, na které je služba dostupná). 

2.4.1.Zadavateli je umožněna práce s profilem zadavatele a příjem elektronických nabídek včetně elektronické komunikace dle ceníku,

2.4.2. Dále je zadavateli umožněna práce s dynamickými dokumenty dle ceníku.

2.4.3. Dodavateli je poskytnuta služba v podobě podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje a elektronická komunikace se zadavatelem veřejné zakázky zdarma. 

2.5.         Poskytovatel se zavazuje mimo služby čl. 1.1 poskytovat Zadavateli službu spočívající v uchovávání dat v elektronické podobě v délce trvání dle aktuálně účinné vyhlášky. Tento objem se vztahuje na celý uživatelský účet jako celek, tzn. že do tohoto objemu se počítají, jak data rozpracovaných zakázek, tak zakázek v archivu systému, data spočívající v podaných nabídkách účastníků a data uveřejněná na profilu zadavatele. Při překročení objemu dat je objednatel povinen hradit poplatky za pronájem úložného prostoru dle aktuálně platného ceníku služeb.

 

 


 

3.     Práva a povinnosti

 

3.1.         Poskytovatel se zavazuje:

a)     poskytovat služby v obvyklé kvalitě v souladu s požadavky objednatele a těmito OP,

b)     udržovat systém provozující internetové stránky www.zadavatel.cz a www.e-zakazky.cz v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality,

c)     odstraňovat závady vzniklé v systému provozujícím internetové stránky www.zadavatel.cz a www.e-zakazky.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů,

d)     poskytnout objednavateli službu po celou dobu určenou objednatelem a provozu webové aplikace, 

e)     umožnit objednateli podávání reklamací a hlášení poruch poskytované služby,

f)      na žádost Zadavatele poskytnout objednateli poradenství spočívající v úpravě dynamických dokumentů, jejich vyplnění či administrace zadávacího řízení v souladu se ZZVZ, a to dle nabídky poskytovatele a cenových podmínek uvedených v ceníku či ve zvláštní nabídce poskytovatele.

g)     V případě služby profilu zadavatele:

a.     poskytnout objednavateli službu po celou dobu určenou objednatelem

b.     na žádost objednatele obstarat za objednatele vyplnění příslušného formuláře a zajistit jeho uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách za účelem splnění zákonné povinnosti objednatele dle aktuálně platného ceníku služeb. Náklady spojené s uveřejněním těchto informací v Informačním systému o veřejných zakázkách nese objednatel 

c.      umožnit uveřejnění informací v podobě strukturovaných dat a rozsahu vyžadovaném vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a zejména přílohu č. 8 této vyhlášky,

3.2.         Objednatel je oprávněn zejména:

a)   řádně využívat službu, která mu byla zřízena,

b)   obracet se na poskytovatele se svými hlášeními poruch a reklamacemi,

c)   kdykoli zrušit bez náhrady svou registraci, a to volbou Zrušení registrace ve webové aplikaci v sekci Můj účet. Cena za předplacené služby či kredity se automaticky nevrací. Uživatel však může o vrácení financí zpět požádat po dobu 12 měsíců.

3.3.         Objednatel se zavazuje zejména:

a)     po celou dobu využívání služby provádět případnou změnu svých osobních a identifikačních údajů, a to zejména názvu či jména, právní formy, adresy sídla nebo místa podnikání, fakturační adresy, adresy elektronické pošty, telefonního a bankovního spojení, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne takové změny prostřednictvím webové aplikace v sekce Můj účet. Poskytovatel může požadovat předložení dokladů prokazujících správnost uvedených údajů,

b)     užívat služby pouze způsobem, který je v souladu s těmito OP a pokyny poskytovatele,

c)     důsledně kontrolovat veškeré informace vedené v dokumentech.

d)     řádně a včas platit administrativní poplatek za poskytnuté služby v souladu čl. 4 OP.

3.4.         Uživatel je registračním formuláři povinen uvést pravdivé údaje. 

3.5.         Uživatel tímto prohlašuje, že založení profilu a další úkony související s využíváním služby provádí za Uživatele osoba oprávněná činit takové právní úkony.

 

 

4.     Cena a platební podmínky

 

4.1.          Poplatek za čerpání úložné kapacity na internetových stránkách www.zadvatel.cz bude objednatelem uhrazen v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Faktura bude automaticky vystavena při využití větší než minimální nezpoplatněné úložné kapacity dle aktuálně platného ceníku, a to vždy poslední den daného měsíce užívání služby.

4.2.         Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3.         Objednatel odpovídá za to, že úhrada poplatku za poskytnutou službu bude provedena ve výši a lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. 

4.4.          Nezaplatil-li objednatel ve lhůtě splatnosti uvedenou fakturu vyúčtovanou za poskytnutou službu úložné kapacity poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty může poskytovatel objednateli omezit poskytování služby zamezením aktivního přístupu k této službě nebo přerušit poskytování služby. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy objednateli tím vzniklé.

4.5.          V případě, že bylo objednateli omezeno nebo přerušeno poskytování služeb profilu zadavatele z důvodů vzniklých na straně objednatele (např. objednatel neuhradil poplatek ve lhůtě splatnosti), je poskytovatel oprávněn požadovat, a to i předem, úhradu poplatku za obnovu poskytování služeb.

4.6.         Závazek objednatele uhradit poplatek je splněn okamžikem připsání příslušné částky označené příslušným variabilním symbolem na stanovený bankovní účet poskytovatele. Variabilní symbol i bankovní účet jsou vždy uvedeny na příslušné faktuře a mohou být objednateli na jeho žádost sděleny i jiným způsobem, např. telefonicky.

4.7.         V případě, že si uživatel předplatí kredit pro užívání dalších služeb či poradenství nabízených poskytovatelem a během 12 měsíců nedojde k vyčerpání kreditu, ‚kredit se automaticky nepřevádí do dalšího obdobní 12 měsíců. Uživatel musí o vrácení či převedení kreditu (nevyčerpané částky) požádat. 

 

5.     Reklamace

 

5.1.         Reklamaci poplatku za poskytnutou službu je objednatel oprávněn uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyúčtování poplatku za poskytnutou službu, jinak toto právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaného poplatku za poskytnutou službu.

5.2.         Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. 

5.3.         V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou objednateli do 1 měsíce od vyřízení reklamace vráceny zaplacené částky za reklamovanou službu nebo částka chybně vyúčtovaná, a to způsobem dle výslovného určení objednatele. 

5.4.         V případě, že reklamace poskytnuté služby nebude z důvodu ležícího na straně objednatele shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po objednateli požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace.

5.5.         Objednatel není oprávněn reklamovat obsah dynamických dokumentů, tento obsah je návrhem ze strany poskytovatele, který vyplývá z jeho zkušeností, za obsah finálních dokumentů odpovídá objednatel, a to jak ve vztahu k ZZVZ, tak ke kontrolním orgánům.

 

6.     Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

 

6.1.         Poskytovatel je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování služeb, a to:

a)     ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení,

b)     v případě krizových stavů, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, ohrožení bezpečnosti státu, epidemií,

c)     v případě, že poskytovatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen podle platného právního předpisu anebo rozhodnutí státního orgánu ČR,

d)     objednatel porušuje tyto OP,

e)     objednatel je v prodlení s úhradou poplatku za poskytnuté služby i po uplynutí náhradní lhůty dle čl. 4 odst. 4.4. těchto obchodních podmínek

f)      po dobu nezbytně nutnou pro provedení údržby systému či plánované odstávky. Poskytovatel je povinen oznámit tuto odstávku či údržbu minimálně 1 týden před jejím zahájením. Objednatel nemá v takovém případě nárok na refundaci, tedy vrácení části plateb, jestliže o to sám nepožádá.

g)     objednatel nepřevzal, resp. se nepodařilo objednateli doručit vyúčtování, upomínky a jiné písemnosti zaslané ze strany poskytovatele na adresu objednatele uvedenou v objednávce objednatele nebo objednatel převzetí takových písemností odmítl.

 

 

7.     Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 

7.1.         Poskytovatel není povinen hradit objednateli náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, která vznikne v důsledku:

a)   omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí služby,

b)   ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití přístupových údajů objednatele, které má objednatel povinnost chránit před ztrátou, odcizením, vyzrazením a zneužitím.

7.2.         V ostatních případech za škodu poskytovatel odpovídá do výše uhrazeného poplatku za poskytnutou službu.

7.3.         Objednatel odpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli zejména v důsledku porušení ustanovení těchto OP nebo pokynů poskytovatele objednatelem.

7.4.         Poskytovatel neodpovídá za obsah dokumentů, které objednatel v rámci poskytnuté služby či poradenství připravil, případně upravil. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za použití nesprávných, neúplných, nevhodných nebo nepravdivých údajů objednatelem. Poskytovatel nemá žádnou možnost, ani povinnost ověřovat zveřejněné či předané údaje a nepřebírá žádné závazky ani záruky za údaje uvedené objednatelem.

7.5.         Objednavatel se dále zavazuje, že nebude poskytovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nebo finanční nároky třetích stran vůči objednateli, které vzniknou na základě objednané služby.

 

8.     Závěrečná ustanovení

 

8.1.         Uživatel je povinen se před zahájením užívání služby seznámit s těmito OP a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas vyjádří započnutím s užíváním služby, a to i v rámci období, které bylo uživateli nabídnuto zdarma. Pokud objednatel s těmito OP nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služby. 

8.2.         Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Objednavatel dále prohlašuje, že se před zahájením užívání služby důkladně seznámil s těmito OP a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

8.3.         Uživatel tímto uděluje výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů nezbytných k poskytnutí služby poskytovatelem. Zejména se jedná o sdělené informace při registraci subjektu a ověření jeho identity: tj. jména osob zařazených k organizaci, emailové adresy těchto osob, telefonní kontakty, pakliže byly ze strany uživatele uvedeny. Tento souhlas je udělen na dobu užívání služby a může být kdykoli odvolán prostřednictvím emailu či doporučeného dopisu případně jakoukoliv jinou formou. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude možné nadále poskytovat službu osobě, která zpracování údajů odvolala. Údaje nejsou poskytovány za účelem zasílání reklamních či obchodních sdělení. 

8.4.         Věci neupravené těmito OP užívání se řídí příslušnou právní úpravou platnou v České republice. Závazkový vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5.         Ustanovení OP jsou platná po celou dobu využívání služby uživatelem, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z toho plynoucích.

8.6.         Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto OP a výši poplatku.

8.7.         Změna těchto OP bude oznámena uživateli prostřednictvím informační zprávy po přihlášení do systému.

8.8.         Poskytovatel je oprávněn tyto OP jednostranně změnit, pokud tím nedojde ke změně práv a povinností z již uzavřených smluv (například v souvislosti se zaváděním nových produktů), nebo jde-li o změny přímo vyvolané změnou právních předpisů. Účinnost takové změny Podmínek nastane ke dni uveřejnění nového znění OP na internetové adrese www.zadavatel.cz a www.e-zakazky.cz nebo k pozdějšímu datu, které bude uvedeno v oznámení o změně OP. O takové změně OP Poskytovatel uživatele vhodným způsobem informuje. 

8.9.         V případě, že by některé ustanovení těchto OP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních částí těchto OP. 

8.10.       Text těchto OP v českém jazyce je závazný. Případné překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

8.11.       Tyto OP nabývají platnosti dnem uveřejnění na webové adrese www.zadavatel.cz a www.e-zakazky.Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17.08.2020.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Spustili jsme WEBINÁŘ zdarma!

Vážení a milí zadavatelé a dodavatelé,  jelikož se všichni nacházíme v období, které je pro všechny složité, je třeba snad víc než kdy jindy zachovávat čistou hlavu a pozitivní přístup.  Všichni se snažíme být nápomocni a všichni se snažíme pomáhat tam, kde je to třeba. Proto jsme si řekli, že Vám připravíme soubor krátkých webinářů s návodem, jak se v elektronickém nástroji pracuje a jak se v něm co nejefektivněji zorientovat. Tyto webináře jsme rozdělili na dvě sekce a to na dodavatelskou a zadavatelskou. Každý totiž – jak jistě víte, pracuje v jiné části elektronického nástroje, proto nebudeme dodavatele učit nahrávat smlouvy do zakázky, nebo naopak říkat zadavatelům, jak nahrát dokumenty do nabídky  J Tyto webináře jsme pro Vás připravili zdarma, stačí se pouze registrovat na této adrese -  https://webinar.otidea.cz  a zapsat se do kurzu. Součástí webináře jsou i další kurzy, které pro Vás připravujeme a o jejich spuštění Vás budeme informovat hned, jakmile bud

Nový ceník ZADAVATEL.CZ

 Akademie OTIDEA Minulý týden jsme spustili nový projekt - Akademii OTIDEA. Jedná se o soubor výukových videí - webinářů, ke kterým jsme přidali vzorové dokumenty, testy a prezentace ke stažení. Více informací o akademii jsme sjednotili do jednoho webu Akademie . Pokud se chcete podívat přímo na naší akademii, pojďte se podívat  SEM.